روانشناس صنعتی سازمانی
مدرس مذاکره و زبان بدن
نویسنده ۱۳ جلد کتاب مذاکره و زبان بدن