فیلم وبینار مذاکره بد،مذاکره خوب

99,000 تومان

  • مفهوم مذاکره 

  • ۱۲ نکته کاربردی مهم برای مذاکره کنندگان حرفه ای 

  •  تدریس نکات مهم به مدیران عامل ایرانی برای یک مذاکره موفق 

فیلم وبینار مذاکره بد،مذاکره خوب

99,000 تومان