فیلم شناخت دروغگوها

99,000 تومان 39,600 تومان

  • تبدیل شدن به یک دستگاه دروغ سنج
  • روش های تشخیص دروغ از طریق زبان بدن
  • آشنایی با تاریخچه زبان بدن در دروغ
  • یادگیری انواع دروغ و چرایی دروغ
  • نحوه مقابله با دروغ در مذاکرات زندگی و تجاری
  • شناسایی علائم دروغگوها و جلوگیری از دروغ در ارتباطات خود
  • شناسائی دروغ در ارتباطات
فیلم شناخت دروغگوها

99,000 تومان 39,600 تومان