فیلم چگونه با همه ارتباط بگیریم؟

99,000 تومان 39,600 تومان

ارتباط موثر چیست ؟
آیا می دانید برای یک رابطه موفق چه اجزایی باید مورد توجه قرار گیرد ؟
نگرش ما در ارتباط های ما دخالت دارند ؟
چه کنیم تا در دیگران احساس خوبی از خود ایجاد کنیم ؟
چه رفتارهای ناخودآگاهی انجام می دهیم که روابطمان را خراب می کنند؟
فن بیان در ارتباط چقدر مهم است ؟
آیا می دانید یک جمله چه شاخصه هایی باید داشته باشد ؟
آیا اهداف پنهانی در ارتباطات اثر گذارند ؟
چه کنیم روابطی موثر همراه با محبوبیت برقرار کنیم ؟

فیلم چگونه با همه ارتباط بگیریم؟

99,000 تومان 39,600 تومان