کتاب صوتی هدف گذاری

29,900 تومان

هدف های بزرگ، مانند دويدن هستند،
برای رسيدن به هدف های بزرگ، بايد تلاش های كوچك را جدی گرفت.
برای دويدن، ابتدا بايد راه رفت، سپس قدم ها را تند كرد و بعد دويدن را رقم زد.
دويدنِ ناگهانی و بدون مقدمه، هر كسی را از نفس می اندازد.

کتاب صوتی هدف گذاری

29,900 تومان