فیلم باور ذهنی من

99,000 تومان 39,600 تومان

۳ ساعت آموزش حرفه ای باور و عبور از بحران ذهنی در سال جدید زندگی
شش راهکار برای تغییر باور ذهنی
بررسی راه کارهای خروج از بحران ذهنی جوامع دیگر
با تدریس و گویش استاد پویا ودایع

فیلم باور ذهنی من

99,000 تومان 39,600 تومان