دوره باور ذهنی من!

49,000 تومان

۳ ساعت آموزش حرفه ای باور و عبور از بحران ذهنی در سال جدید زندگی
شش راهکار برای تغییر باور ذهنی
بررسی راه کارهای خروج از بحران ذهنی جوامع دیگر
با تدریس و گویش استاد پویا ودایع

دوره باور ذهنی من!

49,000 تومان