قصد داریم هر وقت مجالی باشد با یک مربی ، استاد  و معلم  گپی بزنیم و تجربیات آنها را بشنویم و در مورد آن بحث کنیم

 


گفتگو  ماهان تیموری با پویا ودایع

 


گفتگو  علی درجزینی با پویا ودایع

 


گفتگو بابک بهمن خواه با پویا ودایع

 


گفتگو بهزاد حسین عباسی با پویا ودایع

 


گفتگو مهدی دادفر با پویا ودایع