حال خوب

 

در کانال حال خوب سعی خواهیم کرد از بد به خوب و از خوب به عالی تبدیل شویم. همه ما در زندگی چند روز یا چند ساعت حالمان بد می شود و این نشانه خوبی است که ما زنده ایم و دنیا برای ما تکراری نشده است. من پویا ودایع سعی می کنم در این فایل های صوتی با شما صحبت کنم و از روزمرگی ها و کارهای بگویم که اتفاق می افتد از همه چیز که مرتبط با روان باشد و هر چیزی که حال من و شما رو خوب کند.