تقدیر نامه ها

هدف  ما در خانه آموزش ارائه مطالب به روز و کاربردی متناسب با کسب و کار های ایرانی است که با توجه به درخواست سازمان ها و نهاد های خصوصی برگزار می شود. نمونه ای از تقدیرنامه هایی که  از سازمان ها و موسسه ها دریافت کرده ایم.

 

گواهینامه ها

آموزش درست و اصولی میسر نمی شود مگر با آموزش دیدن و به روز شدن هر روز خودمان. نمونه ای از  کارگاه ها و کلاس های آموزشی داخلی و خارجی که در آن حضور داشته ایم.